RANČ SOLNE | info@kirn.si | +386 41 338 702

Izvajanje primarne preventive za urjenje kognitivnih funkcij ranljivih skupin na kmetijah

Projekt »Izvajanje primarne preventive za urjenje kognitivnih funkcij ranljivih skupin na kmetijah« se izvaja v sklopu 3. Javnega razpisa za podukrep 16.9. Javni razpis se sofinancira iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

program razvoja podeželja

Osnovni podatki o projektu:

 • Naziv ukrepa: ukrep M16 – Sodelovanje
 • Naziv podukrepa: podukrep M16.9 – Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost  ter izobraževanjem o okolju in hrani
 • Naziv projekta: Izvajanje primarne preventive za urjenje kognitivnih funkcij ranljivih skupin na kmetijah

Partnerji projekta:

 • VP: Kmetija Slavec, Knežak
 • P1: Dom starejših občanov Ilirska Bistrica
 • P2: Kmetija Mahne, Cerknica
 • P3: Kmetija Ranč solne, Ilirska Bistrica
 • P4: Spominčica-Alzheimer Slovenija, slovensko združenje za pomoč pri demenci, Ljubljana
 • P5: Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

Opis:

Projekt predstavlja sodelovanje med tremi kmetijami in tremi pravnimi osebami in sicer na področju zdravstvenega varstva. Projekt se osredotoča na ranljive skupine – invalidne osebe, otroke s posebnimi potrebami, starostnike in osebe z demenco ter njihove svojce.  Namen projekta je pomagati ranljivim skupinam pri vzdrževanju in urjenju kognitivnih funkcij. Ker je kmetija zelo raznolik  prostor, ki lahko nudi kvalitetno izvajanje vsebin, smo se odločili, da naredimo programe za kmetije na temo primarne preventive za urjenje kognitivnih funkcij in razvijemo pripomočke, ki jih bodo te kmetije lahko uporabljale pri izvajanju aktivnosti z obiskovalci in koristniki storitev na kmetiji, ki sodijo med ranljive skupine. Ta nova razvita dejavnost bo kmetijam predstavljala dodaten vir dohodka, razviti pripomočki pa bodo v korist tudi članom kmetij, ki sodijo v ranljive skupine. Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Združenje Spominčica in SGLŠ Postojna bodo pomagali kmetijam Slavec, Mahne in Ranč Solne razviti nov program, pripomočke ter člane kmetij usposobiti za uporabo pripomočkov in izvajanje programa.

Tekom projekta se bodo s sodelovanjem vseh partnerjev razvili pripomočki (10) za krepitev kognitivnih funkcij pri ranljivih skupinah, s poudarkom na pomoči dementnim osebam. Pri invalidnih osebah se bodo programi in pripomočki osredotočali na spodbujanje grobe in fine motorike, uporabo rok in dlani kot osnovnega orodja, spodbujanje sestavljenih gibov, ravnotežja. Z različnimi igrami se bo kombinirala motorika in razmišljanje, mišljenje. Pri otrocih s posebnimi potrebami se bodo z  razvitimi pripomočki razvijale kognitivne sposobnosti, prepoznave, kombinatorike, poznavanja števil in besed, povezovanja. Gre za spodbujanje nižjih kognitivnih nivojev, kot tudi višjih (kombinatorika, povezovanje). Ni zanemarljivo, da se obenem spodbuja fina motorika (igre). Pri tem poteka spodbujanje izražanja čustev, uporabo čutil, kombiniranje z občutenjem in prepoznavanjem predmetov in stvari na osnovi informacij, ki jo prejmejo na podlagi uporabe čutil.

Na podlagi prejšnjih izkušenj, predvsem na kmetiji Slavec in Mahne, smo ocenili, da je kmetija zaradi svoje pestrosti odličen prostor za izvajanje tovrstnih aktivnosti, ki jih bomo v projektu razvili in na kmetijah preizkusili skupaj s sodelujočimi ranljivimi skupinami, ki jih zagotavljajo partnerji.

Cilji projekta:

Splošni cilj: Preučitev možnosti za razvoj dejavnosti na kmetiji, ki se nanaša na področje zdravstva in sicer preučitev možnosti za izvajanje primarne preventive  za urjenje kognitivnih funkcij ranljivih skupin.

Specifični cilji, ki jih želimo s projektom doseči pa so:

 • usposobiti člane kmetij glede uporabe razvitih pripomočkov in dela z ranljivimi skupinami za namen urjenja kognitivnih funkcij;
 • pripraviti analizo možnosti in pričakovanj kmetij, kar bo osnova za nabor primernih aktivnosti v povezavi z izvajanjem primarne preventive na področju zdravja;
 • izdelati pripomočke za urjenje kognitivnih funkcij na kmetijah;
 • izdelani programi na kmetijah za izvajanje primarne preventive za urjenje kognitivnih funkcij ranljivih skupin z uporabo v projektu razvitih pripomočkov;
 • evalvirati projekt ter na podlagi informacij evalvacije pripraviti analizo izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso in sicer v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
 • preko organizacije in izvedbe delavnice prenesti znanja in informacije na druge kmetije širom Slovenije;
 • izdelati strokovno dokumentacijo o vplivu izdelanih pripomočkov na krepitev kognitivnih funkcij ranljivih skupin ter dana pobuda na ZZZS preko Zdravstvenega sveta za financiranje teh pripomočkov;
 • razširiti rezultate projekta z uporabo različnih komunikacijskih sredstev;
 • krepiti diverzifikacijo dejavnosti na kmetij in ustvariti pogoje za ustvarjanje dodane vrednost na kmetiji.

Pričakovani rezultati projekta:

 • izboljšane kompetence članov kmetij za izvajanje programov,
 • oblikovanih in pilotno preizkušenih 10 pripomočkov na partnerskih kmetijah, za dementne, invalidne osebe in osebe s posebnimi potrebami,
 • pridobitev dovoljenja za opravljanje dodatne dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • vključitev oblikovanih pripomočkov in programov v ponudbo kmetij,
 • evalvacija projekta in analiza izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Vrednost projekta: 74.989,31 EUR, financiranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Trajanje projekta: 20. 4. 2022–19. 4. 2024

Rezultati: povezava

Povezave:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

https://www.program-podezelja.si/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.


Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Vesna Žbogar je za vzpostavitev kmetije in za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejela sredstva iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

POVZETEK

Vesna Žbogar je pridobila finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Zavezala se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljala kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta 2018. Na kmetiji bo povečala obseg proizvodnih kapacitet, povečala konkurenčnost prevzete kmetije, uvedla inovacije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispevala k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Mlada prevzemnica se bo na kmetiji tudi zaposlila ter za primarno kmetijsko proizvodnjo vzpostavila knjigovodstvo na svoje ime.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Kmetija, ki jo je prevzela Vesna, je usmerjena v ekološko pridelavo. Na kmetiji redijo govedo pasme angus za prirejo mesa. Mlada gospodarica bo na kmetiji povečala število krav dojilj in obseg pašnih površin. Z naložbami v osnovna sredstva bo uvedla inovacije na kmetiji in prispevala k zmanjšanju vpliva kmetijstva na okolje. Vesna se bo na kmetiji tudi zaposlila.

CILJI
– gospodarski razvoj kmetije: povečati obseg proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva;
– z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev – inovacije in varstvo okolja.

PRIČAKOVANI REZULTATI

– povečan obseg pridelave na kmetiji;
– višji prihodek in dohodek na kmetiji;
– zaposlitev na kmetiji.


NAZIV AKTIVNOSTI:

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (ukrep 4.1)

Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

Povzetek:

Kmetija je na javnem razpisu kandidirala za nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme. Naložba je bila nujna zaradi lažjega opravljanja strojnih del na kmetiji.

Glavne aktivnosti:

Kmetija je usmerjena v ekološko rejo krav dojilj pasme angus. Zaradi boljše organizacije dela na kmetiji so se odločili za nakup različne kmetijske mehanizacije in strojne opreme (štirikolesni traktor, plato za transport, enoosna prikolica), s katero bodo lažje in hitreje opravili strojna dela na kmetiji. Te investicije so bile predmet javnega razpisa.

Cilji:

– povečanje obsega kmetijske proizvodnje;
– ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela;
– zagotoviti kvalitetnejšo oskrbo živali.

Pričakovani rezultati:

– povečanje tržne proizvodnje zaradi povečanja števila krav dojilj;
– izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela, zmanjšanega transporta krme.


NAZIV AKTIVNOSTI:

Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji:

Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja.

Pričakovani rezultati:

Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.


NAZIV AKTIVNOSTI:

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji:
Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati:
Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Povzetek:
Slovenija ima velik delež kmetijskih površina na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar zmanjšuje konkurenčnost slovenskega kmetijstva, omejuje izbor možnih proizvodnih usmeritev in viša stroške proizvodnje. To vodi v opuščanje kmetijstva na teh območjih, zaraščanje kmetijskih zemljišč, izgubo biotske raznovrstnosti in kmetijske krajine.

Glavne aktivnosti:
Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je življenjski in gospodarski prostor za domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij.


NAZIV AKTIVNOSTI:

Dobrobit živali (ukrep 14)

Cilji:
Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Pričakovani rezultati:
Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Povzetek:
Zdravje in dobrobit živali sta pomembna tudi z vidika zdravja ljudi, saj gre za osnovna pogoja, ki vplivata na kakovost živil živalskega izvora. Etično, odgovorno ravnanje z živalmi in kakovost živil so pomembni cilji, ki jih skuša doseči večina razvitih držav. Zaradi zavedanja, ki ga priznava Lizbonska pogodba, da so živali čuteča bitja, ki čutijo ugodje in bolečino, je potrebno zagotoviti, da pogoji bivanja in postopki pri ravnanju z rejnimi živalmi ne vključujejo aktivnosti, ki negativno vplivajo na dobrobit živali.

Glavne aktivnosti:
Izvajanje načinov in oblik reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali in presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso.

Več informacij na straneh Program razvoja podeželja in Evropske komisije.

informacija o sofinanciranju

Kategorije: Nekategorizirano