Program razvoja podeželja


Vesna Žbogar je za vzpostavitev kmetije in za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejela sredstva iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

POVZETEK

Vesna Žbogar je pridobila finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Zavezala se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljala kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta 2018. Na kmetiji bo povečala obseg proizvodnih kapacitet, povečala konkurenčnost prevzete kmetije, uvedla inovacije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispevala k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Mlada prevzemnica se bo na kmetiji tudi zaposlila ter za primarno kmetijsko proizvodnjo vzpostavila knjigovodstvo na svoje ime.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Kmetija, ki jo je prevzela Vesna, je usmerjena v ekološko pridelavo. Na kmetiji redijo govedo pasme angus za prirejo mesa. Mlada gospodarica bo na kmetiji povečala število krav dojilj in obseg pašnih površin. Z naložbami v osnovna sredstva bo uvedla inovacije na kmetiji in prispevala k zmanjšanju vpliva kmetijstva na okolje. Vesna se bo na kmetiji tudi zaposlila.

CILJI
– gospodarski razvoj kmetije: povečati obseg proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva;
– z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev – inovacije in varstvo okolja.

PRIČAKOVANI REZULTATI

– povečan obseg pridelave na kmetiji;
– višji prihodek in dohodek na kmetiji;
– zaposlitev na kmetiji.


NAZIV AKTIVNOSTI:

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (ukrep 4.1)

Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

Povzetek:

Kmetija je na javnem razpisu kandidirala za nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme. Naložba je bila nujna zaradi lažjega opravljanja strojnih del na kmetiji.

Glavne aktivnosti:

Kmetija je usmerjena v ekološko rejo krav dojilj pasme angus. Zaradi boljše organizacije dela na kmetiji so se odločili za nakup različne kmetijske mehanizacije in strojne opreme (štirikolesni traktor, plato za transport, enoosna prikolica), s katero bodo lažje in hitreje opravili strojna dela na kmetiji. Te investicije so bile predmet javnega razpisa.

Cilji:

– povečanje obsega kmetijske proizvodnje;
– ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela;
– zagotoviti kvalitetnejšo oskrbo živali.

Pričakovani rezultati:

– povečanje tržne proizvodnje zaradi povečanja števila krav dojilj;
– izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela, zmanjšanega transporta krme.


NAZIV AKTIVNOSTI:

Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji:

Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja.

Pričakovani rezultati:

Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.


NAZIV AKTIVNOSTI:

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)


Cilji:
Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati:
Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Povzetek:
Slovenija ima velik delež kmetijskih površina na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar zmanjšuje konkurenčnost slovenskega kmetijstva, omejuje izbor možnih proizvodnih usmeritev in viša stroške proizvodnje. To vodi v opuščanje kmetijstva na teh območjih, zaraščanje kmetijskih zemljišč, izgubo biotske raznovrstnosti in kmetijske krajine.

Glavne aktivnosti:
Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je življenjski in gospodarski prostor za domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij.


NAZIV AKTIVNOSTI:

Dobrobit živali (ukrep 14)


Cilji:
Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Pričakovani rezultati:
Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Povzetek:
Zdravje in dobrobit živali sta pomembna tudi z vidika zdravja ljudi, saj gre za osnovna pogoja, ki vplivata na kakovost živil živalskega izvora. Etično, odgovorno ravnanje z živalmi in kakovost živil so pomembni cilji, ki jih skuša doseči večina razvitih držav. Zaradi zavedanja, ki ga priznava Lizbonska pogodba, da so živali čuteča bitja, ki čutijo ugodje in bolečino, je potrebno zagotoviti, da pogoji bivanja in postopki pri ravnanju z rejnimi živalmi ne vključujejo aktivnosti, ki negativno vplivajo na dobrobit živali.

Glavne aktivnosti:
Izvajanje načinov in oblik reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali in presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso.

Več informacij na straneh Program razvoja podeželja in Evropske komisije.

informacija o sofinanciranju